Reklamační řád

 

Tento reklamační řád je platný od 1. srpna 2005 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

 
 

I. Všeobecná ustanovení:

 
Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění nároků z odpovědnosti za vady u prodaného zboží, či jiného plnění společností BaKa s.r.o., Tyršova 483, 26801 Hořovice, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C, vložka 36996 (dále jen prodávající).
 
Kupující převzetím zboží, nebo jiného plnění od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží, nebo jiné plnění není odebráno osobně, rozumí se převzetím okamžik jeho předání prvnímu příjemci.
 
Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.baka.cz .
 
 
II. Vystavení dokladů a doklady potřebné pro uplatnění záruky:
 

Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je vyhotoven daňový doklad (faktura, prodejka) a dodací list se sériovými čísly výrobku (pokud je sériovým číslem zboží označeno), který slouží zároveň jako záruční list. V případě vystavení hotovostního dokladu (pokladní paragon) se sériová čísla uvádějí na tento hotovostní doklad a slouží i jako záruční list. Při provedení jiného plnění obdrží zákazník servisní list, nebo předávací protokol s popisem plnění, k němuž je následně vystaven daňový doklad. Servisní list i předávací protokol slouží zároveň jako záruční list.

 
 

III. Délka záruky

 

Délka záruční doby může být pro jednotlivé díly zboží, či části plnění stanovena rozdílně a je vyznačena na dodacím listu, hotovostním dokladu, servisním listu, nebo předávacím protokolu. V těch právních vztazích, na něž se vztahuje právní úprava občanského zákoníku, činí při prodeji spotřebního zboží délka zákonné záruční doby pro takové zboží 24 měsíců, nestanoví-li občanský zákoník ve specifických případech výslovně jinak.

 
Výjimku tvoří zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) – tzv.: Výprodej.
 
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na dodacím listě, hotovostním dokladě, servisním listě, nebo předávacím protokolu. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy kupující.po skončení opravy byl povinen zboží převzít.
 
V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu a platných novelizací.
 
 

IV. Záruční podmínky

 

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, či jiné plnění, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího. Záruka je platná jen pro kupujícího uvedeného v dokladech o prodeji zboží, není možno ji postoupit třetí osobě.

 

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží, či jiného plnění co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady vznikly při přechodu z prodávajícího na kupujícího. Při pozdější reklamaci bude vada považována za poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

 
Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Vady způsobené přepravou nelze reklamovat u prodávajícího.
 
 

V. Záruka se vztahuje

 

Záruka se vztahuje na vady zboží či jiného plnění, vzniklé ve výrobě, v použitém materiálu, způsobu montáže, nebo instalaci provedenými prodávajícím. Prodávající je povinen plnit své závazky vyplývající ze záruky pouze tehdy, pokud kupující není v prodlení s úhradou ceny zboží.

 
Je-li předmětem plnění software třetí strany, záruka prodávajícího se vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prvků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání nositele autorských práv, resp. výrobce software. Tento předmět plnění nelze vrátit prodávajícímu.
 
Záruka na softwarové produkty Microsoft je poskytovatelem omezena na 90 dnů od data prodeje ve smyslu licenční smlouvy Microsoft.
 
V případě záruční vady počítače, která má za následek ztrátu instalovaného SW, zajistí prodávající zdarma uvedení do stavu, ve kterém byl kupujícímu předán (prodán), tj. s instalovaným SW, který byl instalován prodávajícím, resp. výrobcem. Kupující je povinen dodat instalační média a případné instalační klíče, které při převzetí počítače obdržel ( pokud nebudou instalační média a klíče dodány, bude provedena pouze oprava hardware).
 
 

VI. Záruka se nevztahuje

 

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

 

a)       Opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána

b)       Špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

c)       Mechanickým poškozením zboží.

d)       Nadměrným mechanickým opotřebením.

e)       Použitím nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

f)         Použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení.

g)       Elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje).

h)       Používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy provozním podmínkám zboží.

i)         Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče.

j)         Pokud bylo zboží, či jiné plnění poškozeno počítačovým virem.

k)       Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.

l)         Nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

m)     Provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.

n)       Zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.).

o)       Přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

 
Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaného zboží, či jiného plnění s jiným zbožím, či plněním  pokud tato okolnost nebyla konzultována a schválena pracovníky prodávajícího.
 
Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.
 
Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za data ponechaná na médiích během servisního zásahu, ani nenese odpovědnost za případné ztráty, které nastanou kupujícímu následkem poruchy. Při převzetí zařízení, či jiného plnění do opravy se předpokládá, že má klient provedeno zálohování dat (na externí média). Nemá-li klient provedeno zálohování dat, musí na tuto skutečnost písemně upozornit. Na jeho přání budou (je-li to technicky možné), vyhotoveny záložní kopie. Náklady spojené s jejich pořízením budou vyúčtovány podle platného ceníku servisních výkonů a připočteny k ceně opravy a to i v případě opravy záruční.
 
 
VII. Místo uplatnění reklamace
 

Kupující uplatňuje reklamaci doručením zboží, či díla kterémukoli servisnímu středisku BaKa s.r.o. na vlastní náklady a nebezpečí. Požádá-li kupující v servisním středisku o provedení opravy v místě kupujícího, může být oprava provedena na místě, ale kupující je povinen za tuto službu sjednanou nad rámec záručního plnění uhradit náklady na dopravu technika na místo opravy a zpět podle aktuálního ceníku servisních výkonů BaKa s.r.o.

 

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou  - na vlastní náklady  - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávajicí. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

 
 

VIII. Způsob uplatnění reklamace

 

Při uplatnění reklamace je nutno předložit: Veškeré doklady o prodeji zboží, dodání díla, nebo o poskytnutí servisního výkonu. Na nákupním dokladu, reklamačním protokolu musí být stejné sériové číslo, jako na výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Dále je nutné předložit reklamované zboží, či dílo, které je kompletní včetně dokumentace s neporušenými záručními nálepkami a je předloženo v obalu, který je původní. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit protokoly o vyřízení předchozích reklamací. Kupující je povinen uvést o jakou vadu jde a jak se projevuje a to písemně s co nejpřesnějším popisem závady.

 
 

IX. Způsob vyřízení reklamace

 

Zboží, či jiné plnění předané k reklamaci bude testováno na základě písemného popisu závady od kupujícího. Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný, nebo když technik zjistí, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, či předmět plnění, ale nekorektní zásah kupujícího (např.: instalace nevhodného, nebo poškozeného software (operační systém, antivir...), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (hry, viry...), nebo jestliže zboží, či jiné plnění poškodil kupující, nebo třetí osoba.

 
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží či jiné plnění opraveno. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis. Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.
 
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím.
 
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.
 
Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!
 
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že telefonické upozornění, nebo e-mail neobdržíte v zákonné měsíční lhůtě, můžete se automaticky dostavit na naše servisní oddělení, kde bude Vaše reklamace vyřízena a připravena k vyzvednutí.
 
Opravený výrobek se vydává na základě předloženého originálu potvrzení o převzetí do opravy.
 
 

Za společnost BaKa s.r.o. schválil Petr Kaněra, jednatel

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627
a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb.,
dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.